Beschermingsbewind / Bewindvoerder

Voor personen die moeite hebben met het regelen van hun financiën bestaat er allerlei hulp. Zo kan men een budgetcursus volgen of gebruik maken van budgetbeheer. Als dat niet voldoende is, kan beschermingsbewind worden uitgesproken door de rechter. De rechter benoemt dan ook direct een bewindvoerder. De rechtbank (of eigenlijk de kantonrechter) houdt toezicht op het beschermingsbewind.

De meeste bewindvoerders voeren hun werk goed uit. Maar zelfs de beste bewindvoerders maken fouten. Als u het idee heeft dat uw bewindvoerder fouten maakt of zijn werk niet goed uitvoert, probeert u dit natuurlijk eerst te bespreken met uw bewindvoerder. Misschien kunnen jullie het samen oplossen. Als het niet lukt om het samen op te lossen, kunt u een klacht indienen. Soms is de bewindvoerder aangesloten bij een branchevereniging en kunt u de klacht daar indienen. Vaak kunt u ook bij de kantonrechter terecht met uw klacht.

Advocatenkantoor Elbertse helpt regelmatig mensen die ontevreden zijn over hun bewindvoerder. Maar let op! Voor de meeste kwesties vindt de overheid dat advocatenhulp niet nodig is. Er zijn dan geen voorzieningen voor de betaling van een advocaat. Het inschakelen van een advocaat is dan zonder de financiële hulp van een ander eigenlijk niet mogelijk. Voor andere kwesties, voornamelijk als er veel financiële schade is, is er wel vaak financiering mogelijk. Soms kan de bewindvoerder verplicht worden om de rekening te betalen van het inkomen en vermogen van de betrokkene.

Advocatenkantoor Elbertse kan ook helpen als u geen beschermingsbewind (meer) wil. Als iemand anders dan uzelf het bewind aanvraagt en u bent het er niet mee eens, kan Advocatenkantoor Elbertse helpen om verweer te voeren bij de rechtbank. En als u een verzoek heeft gedaan bij de rechter om het bewind te beëindigen maar dat is afgewezen, kan Linda Elbertse u helpen bij het hoger beroep.

Om zaken over beschermingsbewind efficiënt te laten verlopen, vraagt Advocatenkantoor Elbertse om niet alleen op gesprek te komen, maar om iemand mee te nemen die u kan helpen met het stellen van vragen, het verduidelijken van de problemen en het luisteren naar de adviezen.

Hoe zit dat nou met beschermingsbewind en het oplossen van mijn schulden?

Beschermingsbewindvoerders proberen hun klanten te helpen door ervoor te zorgen dat er maandelijks niet meer wordt uitgegeven dan er wordt ontvangen. Zo kan het oplopen van schulden vaak worden voorkomen. Ook treffen beschermingsbewindvoerders vaak betalingsregelingen met schuldeisers. Als de schulden relatief laag zijn, kan de schuldenlast daarmee worden opgelost.

Maar als de schuldenlast relatief hoog is, zijn de normale werkzaamheden van een bewindvoerder niet voldoende. In dat geval is het nodig dat de schulden worden gesaneerd. Dat betekent dat de schulden deels worden kwijtgescholden. Het kwijtschelden van schulden gaat niet zomaar. Als de beschermingsbewindvoerder in staat is om – samen met u – voor een stabiele (financiële) situatie te zorgen, kunt u worden aangemeld voor schuldhulpverlening via de gemeente. De schuldhulpverleners helpen u dan verder. Klik hier voor de aparte pagina over de schuldhulpverlening.

Wat is het verschil tussen al die verschillende bewindvoerders?

De term bewindvoerder wordt vaak voor verschillende functionarissen gebruikt. Hier een opsomming van de meest voorkomende bewindvoerders:

Beschermingsbewindvoerder uit Boek 1 BW: Deze bewindvoerder regelt de inkomsten en uitgaven van de persoon die onder bewind staat. Ook treft de bewindvoerder betalingsregelingen met schuldeisers. Deze bewindvoerder vertegenwoordigt de persoon die onder bewind staat bij bijvoorbeeld gerechtelijke procedures.

WSNP-bewindvoerder uit de Faillissementswet: De bewindvoerder int alle gelden van de persoon die onder bewind staat boven het Vrij Te Laten Bedrag. De bewindvoerder spaart dit bedrag voor de schuldeisers. Deze bewindvoerder controleert of u zich houdt aan alle verplichtingen van de WSNP. Als u zich houdt aan alle verplichtingen, zal deze bewindvoerder de rechter adviseren om aan u de schone lei te geven. Als de rechter de schone lei toekent, worden alle oude schulden kwijtgescholden.

Surceance-bewindvoerder uit de Faillissementswet: Als een bedrijf bijna failliet gaat, kan een surceance van betaling worden aangevraagd bij de rechter. Tijdens een surceance (‘uitstel van betaling’) onderzoekt de bewindvoerder of het bedrijf financieel nog gered kan worden en neemt de nodige maatregelen. De meeste surceances worden omgezet in een faillissement.

Erfrechtbewindvoerder uit Boek 4 BW: Als iemand overlijd met veel vermogen, kan die persoon in zijn testament bepaald hebben dat zijn erfenis wordt beheerd door een bewindvoerder. De erfgenamen kunnen dan niet zelf bij het geld en het vermogen. Als een erfgenaam een gedeelte van het geld wil ontvangen, kan deze een verzoek doen bij de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist dan of en zo ja, hoeveel geld er wordt uitgekeerd aan de erfgenaam.